Skip to main content

Full text of "Laoidh spioradail."

See other formats


Id) 

Laoidh Spioradail 
le Du 'iiall Boohannan DUIMEDIN 1773 Mbilated : .,•■■-.■■■ - i 


■#v 


rt ,. 
i O R A D A I L £ v HA'jLL BOCHANNA DAR-À C-LO ? BHULA©h: adh focai Ch^.e9 comhnui 
idbhir 'fan uilc ghlioc 
.irleachadh a chèile le fali 
JUà cantakibh fpioradall a ? d 

Tighearna ie g assjì bnar'iè 

Col. iii. 16.' . %^fe^ 


D U 1 fPWWH^fW^llP 
M O R D H A C H D 

CREUD'e Dia, no.creud e Ainm ? 
Cha tuig na h Aingle ? s àird 'n glo 
Tha e 'n folus deakach foluicht uath% 
Far nach ruig sùil no fihuain na chòir.,' 

Udith' fein ata a Bhith ag frutn s 
Neimh-ch.ru thaichte ta uile Bhuai'bh : 
Neimh-chriochnaicht 'n ah nadur fein ;• 
J S fein-dhionmhalta ga 'n cumail fuas. 

Cha raibh e òg is fean cha bhì ; 
O ihìor' gu fior gnn chaochladh ftaid 
Cha tomhais Grian no Gealàch aois 5 
Oir 's nithe caochlach iad air fad. 

? N uair thaifbeanas e ghiòir no gb 
Bidh là ncimh-bhàfmhur teachd 
'S.gr.ad chuiridh fluagh nan neafn 
Le'n fgiathaibh fgàile air an gnùi 

'S mu thailbeanas e gfmùis an gn 
Grad fgaoilidh uamhunn feadh nan ipèi 
Roimh' achmhafanfa teichidh 'n cuan 
S ? le geillt-cbrith gìuaifìdh 'n cruinn 

Ta oibre nàduir fearg^'s a f'às. 
O chaochladh 'tà'd gu eaochiadh ritn 
Achuile thionfg'ans 'tà'id 'nan aòn, 
Gun traogh no lionadh air aBhith* 
3 a,ingle s 3 daoin do nehTjhni dlu 

bhrù fB d^hainig-finn gu.-lèiF, 

'h iamlaincàehd o ihìornj'fctfj ta, 

rlmh chriochanaeh ? na..nàdur fèin» ; j;i:f CìK.; adh Neirch-ni gaùh a bhell. ■MHH rad leuna na bkh a chrukheacbd mh.br, 

cruinne fo le uile ìàn, 

:, nearnharìh'àrd le ? n uile ihlòigh. 

db* fheuch air oibrichibh gii .ìèiry 
r ach crèuui.r bheaumhch e *nan ftàid>. unara air fad. 
11 tha dol mu*n cuairt 
ì ghluaifeas arm fan fpeirr ; 

fèir tha 'fligh -'na ghlaicy 
h .ihaie daghairdean itcms' 

g gach rèufan fuas ; 

aingie 's daoin 

aich giacàdh chuain. . d tha thufaa' d* Rìogh. ich nì o 'ii d.è ; 

hualas ■dìot, 

h ata fuìdh hi ghrèin; 
rohoir ; [ 11 An cruthach cha deun le uile ghlolr, . 
Lan-f hoillfeadiadh" air Dia nam feart 
€ha *n ,'eil ? s na h oiore ud gu leir, 
Ach talfbein èar'lais air a neart. 

Le'r tuigfe thana 's diomhain duinn' 
Bhi fgrudadh cfeuain ata gun chrioch 5 
An ìitir 's logha dh' ainm ar Dè, 
Is tuille 's luchd d' ar .èufan ì. 

Oir ni bheil dadum cofmhuil riot 
Am meafg na chruthaich thu gu lèir, 
'Sa meafg nan da-oine ni'bheil cainnt 
A labhras d' ainm ach d* f hocal fèix2„ '£ 3^ 

AN G AS CHirOSI 

tlanp-as moMhlarìahfhear 

<;.J 

bhios m o d.hàn r luaidl 
Iacfrd anàrd-Riogh iln 

h Yna bhàs ro chruaidh^- 
mgantas bu mhìoThhui lich 

irrnfèadh riamh 'do- (hìuagh ; 
ihà aan o ftiìorruidheachd, 
eh me.hr an truagh. 

^ha'bht 1 ani broinn na h òigli' e; 
adh Spioraid De, 

Nadur Daonna fm ? 
heai:amh aon ris fein ; 

e iga il mu Dhiadhmgheachd ; 

^UATKARdhearnafh feòiì, . 
'fìcli' an rùn diar.mah .. J-Jun neacii a am .irdeas r: 
innti, fbrlothala 

am mar bu choir ; 

is daimh ga chuasrieachadh «*** y teich don Ephaid k 
Roimh Herod bb'air a tliòir, 
Fs e co naìmhdeil dhìoghaltach 
Chum lofa qhur £U ! S gur mharbhadh leis gach 
& bha na rìogh'chd gun dài : llOCl] Eha tuill aig na fionnachaibh - 

Ga'm folachadh o theinn, • 

Bha.neid aig. na.li èuirlàithe 

A'nn gèuga àrd na'n crann ; 

Ach eifean do rinn uile iad, 

'S gach ni fa' chruinne chè, 

jSha e fein na -Aògaràch, 

Gun chòmhnuidh aigTuiaii n ghre '*&* 

Am feadh % gbabh an SJànui-fhear 

Mar ionad tàmh an faogh'J, 

Mar Jèigh ro iochdmhar fàbha-rach 

Bha Jeigheas ofann nas 

'N aon èugail rian 

r R'PcH ga'iur emuescn gèur 

Do t'hio'nndadb e ehum ilànu 

'N uair làbhradh e o bhèuL 

Thug teanga do na baL 
5 S don bhaeach mhall à . - 
Do'nbhodha- : . 
S dodhaoine 
Na lobhair bhreu-n do g 
Cur Fallaj eachtj nam feòii : 
ìgìifs &a'€n' èojxail aiai 

■-"}, Illali'blì, 0,-0 Ifì'UOf !'!■■ ; ' ' 
Bo fhearmanaich an" foifgeul lèis,- 

Do dhaoine bochda truagh ; 

I's ghcall e faorfa fhìorruidh dhoibh 

Bha *n slais faoi chìs ro-chruaidh : 

Na'n gaihhte ris-an*f hìrinn leo, 

Le creidimh fìòrghlan beòj 

? S gu *m biodh iad air an ìompuchadh.. 

O ghnìomharaibh na feòl. 

Lean buidhea.nn.tur don f'hafach -e r 
Is dh'f lìan tri laeth na chòir, 
^^ Tììle bha do dh'àireamh ann 
teuW fàilneachadh chion lòin :■' 

'°" r?" Chuair ia£ ^^^uk'h e • 
*WWg>"' ^ig araid eòrn; "- 
$àohht Hah achgurlliafuichiad- 
^M ni bu leòir. 

ùfgeadh onfadh cuain leis r 
'W^ch ^oòr, 

tdhreaAcìv 
■uairtich e na 4hòrn : 
's air gach mìorbhuile, 
^ ann fan fheòil, 
humadh *n faoghal do 'fgrìbhinnibh^. 
ih' irmfeadh e gu ÌOr. 

bha *h tam a' dlùthach ris 
p fmbhladh c chum gloir, 
rrn e chuige dheifcobuiiy 
i | e dhoibh lòn ; 
fips nan fuidhe iad 
i.- 1 ei eq air a bhòr&'s. 
■" 9' I AraTs florj ùo rmiiim orr* 
Bha ciallach ìhuÌJ is fheòiL 

Thug e fin mar ordugh dfeo: 
Bl 'ri cornhnuidh ac gu brài 

A.dh ? fhoillìeachadh.m' 
DoGÌffhuiiigair an fgà , 
Òu.'n itheadh'is gu h>è!adh ìad D'Q dh ? f heartaibh mor a ghràidh, 

T S gu 'm bkheadh e mar chuimhne aig 

À mhuirintir air a Wkz, 

-'N uair thainÌH chum a p-hàraidh e, 

Do biìi, a chràdh ro mhor • 

? N. uàir fhuair e ? n eupan feirge uik 

B&a oi-IIteil fearbh r r à òl, 

Àir ghoii bha chuifle craobhachfan'. 

Tre chòrp ro naomh-'ga fhàfg; 

Na fbollas fola.braonadh 'mach- • 

Tre aodach air -an .làr, 

'N iir: -Ultc air agniùinibh ilos 
Ag deanarah ùrnuigh ghèur, • 
** Athair chaomh ma's còmas e> 
" An deoch fo cuir uam fein ; 
lf,r Acb ;o a J chrioch mun d' thainig, mi ? 
"■** Gn 'n fabhalain mo thrèud, 
"'Marfin ni iarram fabhor, aclr 
K Dotho.il gu brathbhi àèaàtS 

Be fud an cupan -uamhunnach* 

; ..'■"■ ; fi ■'■' ir e ann a ìaimh ; 

Peacadh 'nx&oghail | | chnsiìtèaeha 

■■■;,-b AiiÀe -.. Kh.,Jn ' L II 

h dh'fhuil'geadh'n faoghaì gi 
'Do phiànmaibh is do chràdh, 
Ghuaidh fud a leagadh comhladh aii 
? S an'deoch ud dh' òlnan àìK 

B'e Diabh'l a fhèalbhuich lùdas fxn* 

Le cbroidhe dùbaih' fìàr; 

Àn cealgoir fanntach lùbach ud,. 

A chnir dubh-chùl re Dia : 

Àn troiteir reic e Shlànai'fhear,- 

? S a mhaighfdir gràdhach fein, 

Is bhrath da naimhde- bàfmhur e, 

Ttìidh chàirdeas pòg a.bheul. 

An fin do rinn iad prìofunach 

Do dh Iofa juj^f^ionfath, 

s "tfcug iad dh' ionnfùidh Philat e, 

u, 'n'dìteadh e chum bas : 

o d.iik am brekheamh èucorach 

e fiadhnuis bhrèig .an Tì, 

guis iciri : à^" ;i :*;?/^.adh dha 

hi dìthchiontach is fìor, 

eangaii agqs fgiùrs' iad e 
uillibh' drùireach geur, 
f heoil o ? n chnaimh do rùifgeadh leo- 
.- meallaibh brùit gu leir, 
A chorp ro naomh do mhilleadh leo. 
S a.chreuchda fileadh fìos ; 
An f huil le'r cheannachadh 'n faoghal fo 
Gun fgaoinn' bhi dhith na prls. 

'Do rlntteadh crùn don fgitheach Jcty 
fhith iad'e gu teann, - . , i I '«i J 

jr tùille pian Is nàlre àìr, 
| Do fpàrr iad e mu c.heann; 
'Na theann a fteach do bhuailcadh lea 
Na bioradh cruaidh ro gheur, 

aghuldh ghloirmhor d' f holaich iad 
Le 'n illeadh falach-breun. 

'*N uair chuir iad an'crun nàrach air, 
• Ro chràiteach goirt do-bhì, 
(Do fgeudaich iad le fgàrlaid e 
~*S chuir colbh 'na'laknh mar Rì 

labhair iad gu fgallaifeach 
. A* fanoid air an 1* i, 

ifitè Riogh nan lùdhach dhuit, 
"Le 'nglùn ga cromadh fìos, 

; Le ? m foirneart mhoir do èigneich e 
Chrann cèufaidh thogail fuas, 
Ge bu chruaidh fud b' fhèudar e 

P À chuisìeadh caomh ag Cràfgadl 
»S a acart ga f nàfgadh uaid$i, 
v direadh 'n t fleibh ga fliaruch, gus 
Àn d' f hailnich e faoi ? n chuaiL 

Sios air r~\ "eabuia'h dhòruinuiciy 
' Le dheòiri do luigh e fein .; 
f HnifgrVair a^chrann do fhìneadb 
; ? S gach alit.dhetfe fpion o cnèil i 

.... A chorp ro naomha beannuigìuie 3i 
Do cheangail iad gu teanCi 

■ 'ibh'iord.ga'nfparradh il;,i ; 
in ris a-ckrana-. 
cratin an fin ào dhìrich *< 

Is lofa thog air fuas, 

Air na tairn' ibh chrochadh e 

;Le dochann tha doth luaidh ; 

Achudthrom .fein a' rèubadh as 
;\Gach crèuchd na chois *s na laiml^, 

■5s f huil ro phrifeil naombafàn 
k Ga taoniadh- fìos gu làr. 

Ge bu mhaitach cràiteach lejp 
Am bàs.do dheilbheadh leo ; 

a ghearan riamh eha d* thainic uaidk 
. aghuidh naimhde mor ; 

fann aghabh e 'n leith-fgeulfan, 
a *n teafairginh gu flor, 
; Au,;:: ihoir dhoibìi maicneanas,. 
" IVid aiheolach' nan gniomiV 

aidh dibhf "hearg .Dhe a-thaotoadh air 

;c .thaobh tm; a 
is aghraidli do fholaich aif 
' ìiionndadh folus uaidh ; 
Do òjgh e faoi na pianncuidh &£ 
" Mo Dhia ! Mo Dia na .trèi? \ 
Na-ceil do ghnuis ro fhà bharach, 
la fag me ann a m'fhèum. 

a 'n rachadh aft trom dhioghaltas 'uà 
ghiùiain Ios' e fein, 
Lea^ air a chinneadh daonna fin 
9 S na h aingle naomh le cheil, 

hafgradh ann a mòniaixit bh%, 
• ud icis gu leir ; 


t n : 

Gach creng, air talamh fgealbadh lcU, 
'S na mairbh do chlifg g.u ]eir : 
Do thiondadh ghrian gu dorchadas^ 
Is chaochail colg gach nì, 
Bha chruitheachd mar gu 'rn bàfaich i, 
'S i tàradh chum a crìch. 

Na fLaitheas- bha riamh folafach 
J S gach iiòigh bha fubhach ihuas, 
San am fin rinneadh brònach iad, 
'S an ceòl do leig iad uath> 
Refaicfm dhofbh anUghdair ac' 
Sanùir ga leagadh fìos, 
An bàs a bhi ga cheangalfan 
ug anam dq gach nl. LA- A BHEITHEAMEAMHN AM feadh 'ta chuid is mo do 'n t faoglfl 
Gun ghaol do Chriofd, gun igoinn da reaclidjj 
Gun chreideamh ac gn 'n d'thig e rìs, 
Thoìrt breith na fìrinn'air gacb neach, 

An codal pèacaidh 'ta'id nan fuain, 
Ag bruadar pailteas òo gacfa kì ; 
Gun'umhail'ac n s ualr tlug am bàs* 
Nach meal iad Fàrras o'n- ard Riogh. 
Le cumh,.;:hd d'f 'hocaìl Dht tov fuas, 
An fluagh chum ait-hreachais na thra, 
Is heaunuich an D\n fo do gach neach. :ir 'feachad eilteachd 
-L l6 J 

ncldb" talmhuidh Dhe tog fuas*. 
:atTgà fuafgail an.n Mò bheul ; 

gu' n labhrainn mar bu chòir, 
it fnru 'uamhunn laeth Dhe. 

Ijb-Cjù oidhch* n ? air bhips.an faoglrL 
uih thairis ann an fuain ; 
lifgear fuas an. Cinncadh Daonxv', 
Lh na trompaid -'s airds fuai'm, 

? o ard^ni fhoiilfeach feln., 
r^cal irèùn le trompaid riihòir ; 

dh air arr t faoghl gu ìeir^ 
•a& èiridh chuin a mhòìd : inmb.hs uile chlann naii trac 
ir cean'an t faoffh'l gu t 
laibh màf beatha ilbhs 'ta m 
'ta loi' air teash.dv' eacuu 

-irkh ,1 /u • „ (e ah, n cntn. ìos a rnaj? 


C «7 1 &.n anamaibh turlingidh o ghlòir, 

Ga 'n còmhlachadh aigbeui na h uaigh.) t 

Le h aoibhneas togaidh iad an ceann, 
Ta àm ain fuafglaidh orra dlù ; 
h mar chraoibh-mheas faoi iomlan blàth, 
Ta 4r®each an Slànui' f hear 'han gnùis : 

Ta obair Spiorad naomh nan gràs 
Air glanadh 'n nàduir o 'n taobh fteach? 
'S mar thrufgan- glan 'ta ùmhiachd Chriofd, 
Ga 'n deanamh fgìomhach- o'n taobh 'raach, 

Duifgear na h aingidh fuas 'n an dèigh, 
Mar bhèifdibh gairifneach as an t flochd % 
9 S o ifrinn thig an anama truagh ; 
Thoirt coinnibh uarnhafach da 'n corp. 

'N lin labhruidh 'n tanam bronach truagb, 
H'a choluinn oillteil, uamhurr, bhreun, 
"" Mo claoidh ! ciod uime dh* 'eirigh .tù 
- *VZ^/>rpeanas^>>Jb<>ilr oirn le chèil? 

" O ! . 'n eigin damhfa dol àrif^ 
u An prìofun neo-ghlan fteach a'd' chiè? 
u Mo thruaighe me gu *n e' aontaich riamJh, 
u Le d' an-mianna brùideil fèin ! 

u O 'm fuidh me dealach riut gu bràih ! 
u No 'n d' thig am bas am feafd a' d' choir ì 
u >N drùigh teine air do chnamhaibh iairnJ 
94 No dibh-f hearg Dhia an ftruidh i t f heòil l'- 

Eiridh na rìghridh 's daoine mòr, 

Gun fmachd gun òrdugh ann nan làimh % 

'S cha naithn'ear iad a meafg an t fluaidh^ 

O *n duine thruagh bha ac na * *»ràilJ* 

.15 4 

I- • urcach ìcj^ nach b. v f hiu. 

air ao glu-n ; 

Arj dcananh; ùruuicdì ris gach ili'abh' ■ 

*< O chrengaibh nnrfuidh asr ar ceanc, 

** Le fgairhjLcJi gharbh co chlochaibh craaid'h., 

# h fgriòfàtbh finn a tir nain beo- 

" A ehttm : 's rsich faie tiritì glòir an Uam i 

,'', n '->, .-, r . r- ^* m ••■< Yy, 1 - i "| . -TC rv- f ,CC n', -11« jt. i\~\\ 

diahkal ? s a chuid aiD'gk hhn ; , 
Ge crurklh e 's eigin tcachd a Igàair^ 
..•.h:.dh hhdbhruidlì aìr.a dÌJèiigh. 

aaidnc tg èkidh dea v rr ■ 
hìieìl Ioi's feipj 

ss a chcU na ReòiL 
gun ennacfy. 

t:uut:! cuaht dr.j chcann, 
■ !:ia iu.:ri.nì a glnath 
feaìkd® Hiùj f . ; . 

dhlibh tlrigll* MNH A te-iig nan i'c-ijiui as ani qìxb, 
ìììdh iad air uirh-deall ann iaii ;arbh. Taitcam, ma Q1U S uuinc .5Ì,Ì :• i,-H. mx cfrarabaq teinc iuìdnidb ie, 

'S ffiun cuairr da bèaoàidji*!! talrneim 
Ag doi le ghairm gu crìch na ncamh., 
? S ag .: doineannach. 

O chuidhlibh cnarbaid thig àmàci 

Srmh mor do th-eine ìaiiV k 
aoijidh h:i t;.ii3 udairgach tao 3 largou n 
An iaoras rìamh do neach da 
Ta iad gu ftfluidh v 
Àn ionmhas leagfat' m&ì 

Gach neach bha (grioba' 
Le (annt,je dòi-bheart, 
Lan chaiigihh 'nois bhnr T n ic 
San nafgmdh pluìbh dheth o 
T 

f A chuifleadb chleachd bhi faìlain fuar, 
Re nieireiguar* reich feadh nan gleann, 
'Ta teas a chteibh ga 'n fmmdreadh fuas*. 
Le goilibh buaidhreis feadh nam beann. 

Nach faic ilbh cnritlì tha air mu 'n cuairt, 
*S gach creug ag fuafgladh ann 's gàch fìiabh % 
.Nach cluinn fibh ofnaich thrcmi bbàis, 
*S à chroidhe fgàineadh ftigh 'na ehìiabh. 

An cùrtain gorm tha nunn o *n ghrein, 
'S mu 'n cuairt do 'n cruinne chè mar chleòcj 
Crupaidh an lafair e r'a chèil, 
Mar mheillteig air na h èibhle beò. 

Tha 'n't aidheir ga thachd le neulla tiughy 
*S an toit na mealìaibh dubh dol fuas j 
*S an teine milkeach fputadh 'raa^h, 
Na dhualaibh caifreagach mu 'n cuairk- 

ImchioII a chruinnc fo gu leir, 
rb-bhèucaidh ? n..tairneanar , gu brais : 
*S bidh 'n lafair lomadh gloir nan fpèur, 
Mar fhaìaifg ris na fleibhte casv 

Is chum an doinionn atadh fuas, 
cheithir airdibh gluàVfidh ghaoth % 
Ga fgùirs' le neart nan aingle trèun, 
Luathach anìèir-fgrios o gach taobh* 

Ta obair na fe laeth rinn Dia, 

Le lafair dhiann ga chur na (gaòil ; 

Cia mor do ihaoibbrcas Riogh na 'm feart^ 

Nach innndraln cafgradh mhile faogh'l I 

J M feadh tha gach ni an glacaibh 'n èug. 
ichd vu lèir dol bun-ofcionn* * f ■ ai j 

Teannaidh am Breitheamh oirne cSi 

A chum gaeh cuis a churgu ceanm 

'N fin gluailldli fo o airci nan ipèur, 
Àir cathak a Mhòrdhachd fein a nuas, 
Le greadhnachas nacb facas riamh, 
f S le Dhiadhaciid fgcudàichte niim euai 

• Ta mile tairneanach ma laimb, 
À chum a naimhde fèrios ani feirp*, 
'h lorm-chrkh orr' gn doi an grèira) 

Marchcin. aìrèìli re h am ffafeilm 

JFa aingle gun aireamh ann na chuaht 
Le ''11 iùilibh juidhichi' F air an Riogh, . 
Chum rìth le crdup'hibn -sM v 4àìL* 
J na h uiìe àk' ga J n cur ann gniomh.. 

O Iuda-s thìg anois a làthairì 

y S gach neach rinn bràkhreas riut a ? n 

An drean; a dh' aichean creidirnh I 

No rèic e alr ìon ni mn.;; ■ 

À i'hluapJi gun chiall tbiig mkrm ion o 
Roimh gfelòiris aibhneas fiakheas Be; 
Bhur malairt ghòracli faicibh noÌ%- 
? S an ferios a thugfibh oiribh fmo* 

'S a mhuìniir uaibhreach leis hn bu rra 
Gu 'n ciuinnte cràbhadh dha 'n ar te'aeh 
Eaicibh a ghlèir 's nab' iongnad-h tei 
Ge d' dhruid c ftbh a' riogh'chd anuch. 

■ licrod iaic. s. nois an Rio0*b, 
::ih 
Uach faìc thu Brcithcamh an t faoghail gu lcir 
y S mar èudach uime an lafair dhearg ; 
Ag teachd thoirt duais do dhaoine còir, 
*S a fgrios luchd dòbheirt a&n am feirg ? 

Is thufa Philat tog do fhml, 
} *Sgu 'm faic thu nois' a mutha mhor $ 
An creid thu gur h e fud an Tì 
A rinn thu dhfteadh air do mhòd ? 

An creid thu gur e fud an ceànn, 

Mun d* iath gu tcann an fgitheach gèur ■? 

Na idir gur ì fud a ghnùis, 

Air theilg na h Iùdhaich fileadh brèun ! 

; 5 M bu leor gur theich a ghrian air cul, 
Ag. diultadh iiadhnuìs thoirt don gniomh ? i 
Ciod uim' nach d' fhuair a chruitheachd bas^ 

, 'N uair chèufadh air a chrànn a TRI ATH . l Cuirfidh fe aingle 'mach gach taobh, 

(ftftSB cdtblrgh3©t]^:tìbii :, n domhain mhcrir, 

A chuairteachadh gach aon don t Huagh, 
A fieach gu luath a dhionnfuidh- mhòid. 

Gaeh neach a dh' aitich collura riamh, 
O 'n ear so 'n iar tha noife teachd,, 
Mar fcaoth do bheachaibh tighn mu ghèig,. 
An deidh dhoibh èiridh ? mach o % fcep. 

'N fln togfuidh aingeal gloirmhur fuas. 
Bratach Chriofd da 'n fuaincneas fuil : 
A chruinneachadh na ghluais fan chòir, 
'S d' a f liulangas rinn dòigh is bun. 

ionnfuidh cruinnicheadh mo naomb 
. gach aon don dreatn, 

■ ■..,_■., .*.-•■ *"' % » ' •:.■■■ . .... 1 rinn gu dileas is gu dlù, 
e creideamh 's ùmhiachd ceangal ìeara, 'N fin tionfgnaidh 'm breith' air cuis an la 

Do chum a nàimhde q|iur faoi bheins f 

Is foiglaidh fe na leabhrain fuas^ 

Jar am bheii ,peacadh J n.t fluaigh air chuimhn* ; 

Fofglaidh £e 'n croidhe mar aacèu 'n, 

Air doigh^s gur leir don ulle neach, 

; Gach umharrachd bha gabhail •tam : h # 

Air feadli an arois ud a fteach : 

*N uair chi an fealìadh fo dhuibh fbln, 
.Is dearbh gur lèir dhoi'bh ceartàs Dia ; 
*S bidh 5 n gruaidh a ieaghadh as ] e nair, 
'Nach lugha cràdh na teine dian. 

.dh an trompaid *riìd a fuaim. 
inAh is na gÌuaifeadh neacii i 

£11 
luitìn gach beag is mòr okie fanntac'h t'hrèig a chok, 
ag 'bhur dòchas ann bhur ■ tòic, 
tUis gu teann bhur eroldhe 'ffàà innd bliur cluas re g-J; 

o ì nam bochd % 
mnochd elia ào dhion o *n fhuachd, " 
" -S do *b ocraeh thruagh eha d' thv«- *1b* * t i 
? Ge d' iion me fein bhur ciCd' ^ ]òp 
*< ^bhar treudavci mr ; mòid ^ ^g. 

"f bbeìlfibh iomchuibhairmonòghV 
^s eugmhaisfirin-n, Ìoch^ isgraidh: 
i> o reub fibh m/ lomhadh dbuihh£u lèir 
? Agraibh fibh fcia 'nar feios w brltk * 1 *4 1 
h fibhs' bha guidheachan gu àmn, 
" Gu 9 n glacadh 'n Diabb-l bhur y n anam fein ; 
" 'S meithich bhuf 'n urnuidh fhreagradh dhuibh, 
" 'S na h abraibh chaQÌdh', Gitr craidb am bcìmu 

" Is fibhs' a rinn bhur teanga' fein, 
' u gbèurachadh chum uilc manfcian, 
" Le tuaileas, cuhchainnt, agus breùg, 
4S 'S ìt blaifpheum' tabhairt bèum do Dhia. 

<•' A nathraiche millteach ? s oilteil greann, 
ta b'hinn leam ceol bhur frannruich àrd, 
cha 'n eifd o ? r teangaidh ghobhlaich clil. 

tfy Le druchd a phuifein. air a barr. 

" Is' fibhs' thug fuath do-m' orduigh naomh, 
leis nach b' ionmhninn caomh mo theacl'L; 
ih am bu bhliadhna fuidhe uair, 
Am aros tabhairt cluas do m' reachd : 

'ff Cionnas a mhealas flbh gu bràth, 
" Am (heirbhis Sàbaid faiar^uidK^ua'n r 
a cìonhas 6 ì • ù r n an a m grà d h , 

^ Don ni da 'n d ? thug bhur nadur fuathf 

« Lochd mioruin àgus formaid mhòir, 
'n dòruinn iomlan fonas chaich, 
doilghios geur a cnamh bheir ceangf 
," *£ aon neach oirbh 'fein bheir bàrr : 

••< CionnasadhVfheuds:"r fib]l g u v . brrith 
Lan ihonas aitt^ch aiin an gV 01r J 
Far am faic fib;h niiue dreain, 
Ga 'n ai^ach' os bhur cèann griiiior ? . 

« Am fad 's bu lèr dhuibii Jcadl' rad riogh'chd, 
fC Neach b' airde inbhe na iìbii fein ; j ■i t' 2S 3 " Nach fadadh. mìoran 's formad cùirt, 
" Tein' ifrinn dhuibh am flaitheas De r 

" Is fibhs' ann flighe na neo'-ghloin ghiuais^ 
" 'S-gu fonraicht' thrnaill an leaba phòfd ; 
" Gach neach a thug do m' naomhachd fuath, 
" Ga 'ntabhaìrt fuasgu toil na.feòl : 

" Mar b' ionmhuinn leibh bhi lofgadh 'n teas 
jg Bhur n uabhair, dheafuich me dhuibh fearg, 
" Leabnidh theth ann luidh fibh fios, 
" Am brachaibh-lìn do lafair dheìrg • 

" Ge d' bheirinn fibh gu rìoghachd mo ghìòir, 
" Mar mhucaibh fteach gu feòmar rìogh : 
" Bhur nadur neoghlan bhiodh ga chràdh, 
" Le'r miannaibh bàfuchadh chion .bìdh. ' 

" Gach.neàch tha iomchuidh airmo rìogh'chd, 
" Teunnuibh fibhfe chum mo dheis, 
" Is crunnichibh feachad chum mo chlì 
" A chrìonach o na crapuùhh wri*., 

'N lin tearboinidh fe chum.gach taobh, 
Nà caoraich o na gabhruibh lom ; 
Ceart mar mar ni buachaile an trèud, 
*N uair chuaineachais e fpreidh air'torri. 
'N fin labhruidh fe re luchd a dheis, 
" Sibhs' ta deafuicht' le mo ghràs, ■• 
" Thigibh fealbhuichibh an rioghac; 
" Nach faic a fonas crìoch gubràth. * ' 
" Do fpealg me 'ngeat' bha oirbhfe àùinm, 
' Le m' ùmhlachd 's m' fhulangas ro ghèur: 
'hofga.il an t fleadh gu farfaìng fuas/ 
th-taobh dorus nuadh dhuibh feln, ' 
jue m' T 26 ] 

PfChura cr&QÌbh m beàtn' ta *m F&mts ] 

** Le h èlbhnea.s teannaihh ffach cì' a coir; 
/°Sa fearta iongamach gs li\r p 
" Dearhha hhur n ? uile chrèuchd 's bhur leom 

s *. Aa cìoidheamh hha ruifgtè laift* d J a dion, 
«< O jaimh ar ffnnfir Adhamh h Eutìi'; 
** Do rinn me troailì dom ehroidhe dìjàj 
** ;5 S a Ìafai'r bhàth rne le m' f haiì fcin. • 

aoi dofraich iàrair fuidhibh Hos, ■ 
** Nach fearg *s nach crion arn feafd a blàth ; 

lii imeoraìchibji a meafg a geug, 
n rnolaidh glèu.faibh birm bhur càiì. 

maiie fafoierùbb bhur fù'i^ 
bh faoi fgaii eha drùigh an teas, • 
icla chòrahih òìuibh fìàint ; 
bh ;j.ci:.r:ir-bliairnhur le a meas. 

h mbeaìs rha 'm Fàrrais D'V 
is gu Je% ncAu.!j-,hoirmifgi J dhuibh j 
gun eagal o gatin gèig, 

imh d" ar tèum a choidhch. 

mhiairn bhor n ansma-'feìn, 

hibh gu Ièir ann Dia, 
na firinn, iochd, ts gràidh, 

ia hi cìan.. 


itleachd iongantach na flàint, 
nfuichtbh air àird 's air leud, 
i oibriche rno rioDÌiachd mhòir, 
miannach cuiribh 'meud. 

n aoibhneas, mais, bìiur tuigs', MIIHMHMHHHP " ^ ìa ■ , 'S ClìO Cli 

wa i (honas di 

< Imichibh, *s bhur dearbheachd fèin, 

■ « Sior-innfeadh igèu) duibh air a chaoidhch.' 
Ach ris a mhuinndr th'air a ch!ì, 
Labbruidh fe 'na dhìoghakas 'cruaidh, 
" A chuidcachd nach d'thuggràdh do-D1 
" A chmn an diabhail frabhlaibh uam. 

" 'S mo mhalluchd màille ribh gu bra-ch' ' 
" A chum bhur cràdh 's bhur cur gu pìan : 
Gluaifìbh chuzn an teine mhòir, 
" D'ar ròiadh ann gu cian nan cian/ ? .nh a s a clìèil, Mar a fgàin an tala 
3 N uairghabh eteaghlach Chòrah fteach 
Ceart lalmh riiv fofglaidh 5 n ,uanilia bètìì, 
'Si mianaaaich ak fon a creieh! 

Is mar a fhluig.mhùc-mhara mhòr 
Iònas 'n uair chuaidh theilgeadh 'inaeh. 
Ni fiugan d.ubh an dara 'bàfs/ 
A charabad rathadh umpa iteach,. 

San uamhaidh taobhaidh ìad re chèiì 
A ghluais na mbeatha gu h èucorach : 
Luchd inicnn is mortaidh 'slu'nais bhrci 
Luchd meifgis rèibinn 's adhakranais7 
Mar chualaig dliris an ceangal teann, 
Ann fhbhruìdh tha gach 'dream leo làn ; 
■ ' i cpniunn chleach.d bhi ? 
' bhioraibh ru?H e dol nan c 
C s 4z(A chuibhreaeh cruaidh 
idh fuas a ghlah : 
jnnidh iad g\i dlan^ 
tearr am fiacla phrais. 

ìdh 'n glacaibh bhàs- 
làfgadh aft' le bròn 

do phrormafc laft' 
tachd' an fjòn. 

ghte ris an fceir, 
libii goileaeh teann % 
e a fcuieadh clruaiii) 
idhreis ihair an ceann. 

idal cruàidh an fùil, 
*cnas dùifgidb iad ;■ 
>àfuich ? s eibhle beò ? 

flùorruidh 'meud, 

gheibfe iad realbb, 
cj cn -. 
■gearap truagh. 
.thraibh cruaìdb fo fibs, 

\. n raiD/i sne *m thàmh, 
Dia nio clieann I 
icbd aig an J?i 
m o jxì li a rh a i r 111 o n a b roi n ! 

ir ine tiffjgfe riamh ? 
churn mo fdiòr ? 
'finn thu cuiieag dhiom ? 
.n fan ùir mair rne *h fo gu faosh'l nan fapgh'ì' IH :.;:!..! b ;; ! : _ "■kt 


" Am' bheil rne nois fan t fiofi ■, 

" ■ A' fnàmh à chuain ata gun tràighì" 

" Ged àiream uile reulta neamb, 

" Gach f èur is duillich riamh a dh'fhas, 

* Ma' ris gach braon ata -fàh.chuan, 

" 'S gach gaineamh chuairticheas an trMgh. 

" Ge d' chuiream mìle bliadhna feach, 

" As leth gach aon diubh fud gu leir, 

" Gha d'imthich feach don t fìorruidheachd mhòr, 

Ach mar gu-'n tòificheadh i 'n de. 

* Ach ! 'n- co theirig trocair Dhia f 

" 'S am pian e me.gu faogh'I nan faogh'I ì 
" Mo fhlabhruidh 'n lafuich e gu bràth i 

* No glas mo làmh an deun e fgaoil i 

" 'M bi mbeui a dh'orduich Dia chum G 
" Air feadh gach linn a chliù gun fgìos, ' 
" Mar- bhalagan-fèididh fadadh fuas 
" Na lafraieb w&i m% jfrinn' fhìos i 

" Ge d'.chuaidh mo thruaighc thair mo nea 
" Gu deimhin fein is ceart- mo bheinn ; 
" Ach e' aite bhios me 'n fo gam' chràdh, 
" Mu'm bi do cheartas fàitheach dhiom !, 

" .No 'mbi thu dìo'he dhiom gu bràth r 
" 'N deàch lagh a'n nàduir chur air cùi ì 
(C Mo thruaighe me ! 'ne to am bàs 
" A bhagair thu air Adhamh 'n tùs? 

" Air fgà do dhio'ltas 'm bi thtt fniomh 
" Snàthain mo bheath' gu fiorrudh caol ? 
« Nach leor bhr mile bliadhn gà 'm' loi] 
* As leth gach lockd a rinn me 's t fao*fh!.f 

'e *d lean do dmVkas nie ga m cbùl, 
'na 'n arduich e do chliù a Dhe, 
'S chà'n fhiù do <T MhònJhacfid t f^èarg a. chofti 
comhamha co bochd rium fein. 

O Dhia ! n-àch fgrìos rhu me gn tur ? 

d' chumbaclid cuir air m' anaui crioch. 
fìaid oa nejnìbnj ttìiìg me uair 5 
nach ? eil fuìang, fmuaìn, no gnìomh 

O I fe fo mo thoilkneas fein 
bbeìl eucoir buntain riùm ; 

['hiùlt me tairgfe Ihaor do ChnofeL, 
ior ghabh rne d' a fhml phrìfeil fuim. 

choguis dìtidh me gu bràrh, 
hia* nais bha ga 'm ehàineadh riamh :* 

:: na èucor ann mo bhàs, 
leig ì charamh 'm feafd air Dia. 

:ilgn ' àitheanta aij? mo cbù'4 
t dùlbràchda ■ n&, 

'nais fein a* m' chroidhe inhuch^ 
a fliuile roimh mo leas. 

: ; tha dhamh m aual * 
iamhurr dàn I 
peae' thug dù'lan do fhuil Chriofd, 
..;!ii. eifeachd brìogh a bhàsl 

ieadh nsch'eil do Bhuaìdhean fein 
imhrchri0i i gu Jèhr o chian ? 

• rno cbionnt air iochd, 's air gfàd 
fas iad criòi t ann Dia? mo ihiigeadb 
chluas ffio fcj } M bheil dorchadas ann ifrìnn feln 
Far nach lèrr do Dhia mo ftaid ? 

Ànn d? aoibhueas ìòtnlan, *n eifd do 'S leig; fuarach 'Qou-liitear mo chi 11 l 

1 <{ Eifd o mo Dhia ! mo thagradh bochd, 
" 'S gach oina ghoirt ? ta Eigbis a *m 'chliahh, 
" '5 aon atbchuinge do iarram ort, 
f* Tairèis gacli iochd a rinn me riamb N 

*■* N uajr ghuiìeas me cieich mìle bliadhn 
*< San ìaìair dhian fo fein ga nV'chràdh, 
" 'N ùair fgìtheas deamhain bhi ga in' phiaHj, 
** i > Dhia gi-Cn fuìdh me bas ? 

u Ge^truago rno ghuìdhe chà'n eiflear è 
" Is fòìs na ffedh cha*n f huidh me chaoid 
u Àch beatha neimh-bafmbur teàchd as 
a Gu ? m neartuch eh^an tuille claoi' 
Aàì ftad mo Ràiin is pill air h ais 
O (hlochd na cafgpidb dhcin a nìos, 
Is feucb cionnas a hheir thu feòi 
'Doxi d'r.eam tha beò naiv 

A ìèughadoir a bbcìl e fìor. 

ihuir mi cheana f'ios am Dhànr 
Ma fe 5 frj;u blieì! fhig h ìuh ào gh'ltrh 
Le ùrnuigh 's aithreachas gun dai! : 

À dh' ionnfuìdh Iofa teich gu luath> 
Ag gabhail gràin is fuath do d'pheac^ 
Le creideamh fior bheir txmblachd dhà 
'Aiii uile àitheaiita naoinii a reac 
[ 3:2 ] 

'na oìfiglbh gu lèir, 
>n diubb na cuir fèin do chùl ; 
Ih, inar Shagart, is mar Rìogh, 
nte, dìdean, agus iùil. 

unplair. ain beacìh' 'o {hùl, 
tile ghluafachd fdiùrda rèir, 
:adhon dh r orduich e chum flàint, 
gnàthu'chadh gu lèir. 

iteachd deàn bun a mhaln ,-. 
gu bràth re d' thoilltneas. fein r 

leat'èifeachd bhi na ghràs, 
'um peacadh. dàimh a' d' chrè. 

d'tha do chionnta mòr, 
ir do Tighearn' faorar thù. 
loihonas fiorruidh fèin> 
'gach rè ag feinn a chliù. R u A D A R fiiith dhamhfa ann am fliuain 
bruadardiomhain mar tha càcb/ 
i foilais o gach ni 

.hìbreadh ann 's gach àit'* 

;un d'thainìg neach am-chòir/ 
tubh'rt e riom, 'SGur jgòrach mì, 
Bhi ftnuainteach greim aghleidh' do-'n ghaoith, 
No gun lion an facgb'l mo chrì'. 

liamhain duit bhi 'g iarruidh faimh, 
113, uo 'n àit' air bith fao.i '« ghrèifl ,{ Cha diìos do d> chorp tfo iiam 'ii taobh ìo iiìoa] [ tra dh'idi Adhamh /meas ao das, 
" A'm peacadh dhrùìgh e air gach nì \ 
" Lion na h uile nì le fàatnaìr, 

'" Is dh'f hag e 'n'faSgh'l na bhrilìe crì'. 

U Àir (bnas anama chail! e chchf, 
u Ma' rls e:ach iolas bha'nn fa rrhàrr : 
gi G jEÌu ta (hliochd nan. deòraibh truagh • 
" Mar uain a mearachd air a rnàthahv- 

*' Re mè'tch chrgalffi tàid lith gach nì, 

u Ann dui'I gu 'm fuidb an inntin clos 5 
*'■ Ach dhoihh tha n fac-gh'l gun ioehd nc 
" Mar mhulme choirnhich fhuairgan tf'sì 

" Mar fra iha iad gun f hois no tarrhu 
" Ga hifàruch glacadh faileas hfèij* , 
f ? S ag deòl toil-inntin gacb 
f* Is iad mar ciiìot§j£a feafg nan 

* Bidh.teanndachd ètein o7 "•' 'ò 00 a&Oenas iaicnn tm 

(i An comhnuidh dhuit rnar f 1 "■■,; 

* f Ach. gu hràih cha'n fbuk 

(i Cha teafgaiig d'fheìxhaiu fdea 
u dhuii is earbfa chù 
(( A rinn'dò mhealìadh m;Je uj 
u "8 c@vf hada uak an diu fan d 

u An ni bu mhò da'n cPthus: cl 
" Nach d'fhag a mhealltuinn 

tì; Tha tuille fonais ann an dùiL,. 
S .; tlia 'iì crùn 3e hhi na. fhealbh 
n ros ata fan ghàrr', 
•hlàth' 'n uair theid a bhuain j 
■ghlaeas. tu e d'iàirhh, 
" Trèigidh àile e 'fa fhnuadh. 

" Ni bheil neach o thrioblaid faor, 
* Am meafg a chinneadii daonn air fad : 
' *S co ìionmhur ofna aig an Bàogh, 

" Is aig an neach is ìfle ftaid. 

Ta fmùdan fein as ceann gach fòid. 
ruinn ceangailt' ris gach maitli 
'n ròs a fas air drifibh gèur 
in ^àirt a chèìl tha mhil fan gath. 

d' fhaic thu neach ann foibhreas mò; 
meàs a (hòlas bhi thair càch : 
tobar 's gloirie chi do mùil, 
g.hrùid na ìochdar gabhail tàmìi ; 

mu chuireas-t' anail e na ghluais, 

ing chahhaig fiìas a' u' bhèuì* 
r puitgidn '% "rù'oghan dèarg a nìos, 
lt 'S le p-aineanJi iìonaidh fe do dhèud. 

"•'S ge à y J .haic thuneach ann inbbc ard r 
" Tha e mar nead àin barr na craoibh _; 
/( G'ac vì a bagradh thilgeadh.nuas, 

<l Is e air luafg '' lets gaeh gaoith. 
<* An neach ( ] ha 'n faogh'l a riar,. 

* Tha fiai • ! .■■r,in ann na ftaid, 
< ]\T a c ■ • òkachd is a ftrì, 

Àm feaft a dhìireaehadh air fad. 

i' fiar ann aghuidh chèil, 
ch fein doth*chur ;. 
itcaciì ni tti ucìì tmmmi oeag no mor 3 
)o'ù Mhannà dhòirteadh orra 'hua-s i 
uaiì chuif g$ch neach a^huid fan 

**" Cfa ■;; na aadanì uailh i 

(i Marfin ata gach ibnas faogh'lr,. 
u Ata thu faotainn ann a c* làirnh, 
41 Fa clìomhair faidhhhreas., h inbhe eùirt 
*' Tha eakheamhj cùrarn, agos cradcu 

H Ge d f charn thu or a d' g%e uc;; 
4< Fa chomhair fafuìdh hi luaidh da fèi 
*? Is ge do chuir thu innte rìogh'chd 
*£ A mheidh cha dìrieh i na dèìgh. 

"• Tha cuiobhroinn iomchuidii aig gaeh ; ; Jcl an cudihrcc.. 

€( iomluain d' ìnntin tha ào phiàis » 

dg diùltadh hi diujia dh' iarr thu ;n de 
u Chachomafach an faòghl da riar, 
iC t Lc d ? anamianna 'n aghuidh chèil, 

*< Na mi fuigheadh i ) i ^ a 

0a mianna brùdai! dli' larradb 
" Flaitheas-bu ard cha 'h iarradh ì, 
" Na ionrita Ihd bhi fìorruirìh Ach ge & a V >nmhumn iei lCiì TG l 1 

fonas 'buan, 
fuas do Dhia, 
*ideamh, agus gràdh,. • 
d' 'uile mhiann. 

'n euideachcì fud gach nì fan t faoglrl, 
ià 'n comas daoine (healbhach fior; 
". Biadh, is.eudach, agus.flàinr,- 
u Is faorfa, càirdeas, agus fhh. ,, ■ 

Ann fmn do mhofgail as mo fhuain, 
Is dh' fhag tno bhruadar me air fad: 
f S do ìeig me dhiom bhi rith gach fgàil, 
Is dh' f hàs me toilkhte le 'm ftaid. 


mmmmMBBBBB 


i A N GAISGEAC 

CH A bu gliaifgeach Alaftatr mòr, 
Na Cefar thug an Ròimh gu geill ; 
Oir ge (T a thug iad buaidh air càch, 
Dh' fhan iad nan tràill' da miannaibh tein'. 

Cha ghaifg an ni bhi liodairt dhaoin' 
*S cha chliu bhi ann an caonnaip- tric^ 
Cha 'nuaifle inntin.ardan borb, 
'S cha treubhantas bhi garg gun iochd, 

Ach 's gaifgeach eifean a bheir bualdh 
Air eagail beatha, 's uamhunn bàis, 
'S a chòmhluicheas le meifneach crì', 
Na h uile m ata dha 'n dàn. 

Le gealltachd ciont, chateich air cùi 
? S an am an duifg achoguis fei-n, 
A tagradh eifdidh fe gu ciuin, 
'S "an ceartas dùinidh fe a beil, 

*S e 'n gaifgeach eifean bheir faoi cMs, 
A thoil chum ftrìochd do 'reufan. ceart, 
7 S a fmuaintidh ceannaireeacli gu lèir, 
Bhi J n ordugh gèilleachdain d' a fmachd 

A mhianna twùdail faltmidh fios, 
'S mar bhulil a ehuirp faoi chìs atài4 
*$ cha 'n iriflick e*fem da 9 n riar, 
O nach gu riaghladh rugadh iad.' 

San oidhcjb y n uair luidheas e chum fu;rn 
Bidh Inubbaiicean mun cuair? H as g&ch àit :hai :m\fe òit\ n'dugh blair : tmann na feòl, ? s ooruinn 'ta fan t faogh'J. 
gach inntleachd bàis> 
Ta. 'n deamhan gnàthach *n aghuidh dhaoin. 

'a inntin.daingion mar aehreug, laruich eap;aì e no fiamh miiean •acha r is p-eur, dha'n dubhan trpi'^n bhiadh'. 

'u diamhain nochdfuidh 'n faogh'l a ghiòir, 
i>he ata ann ; . 
r:: -hi V; ! ireas Vig co paik na .chri% 

ir^V kis rìogh is erun mu chcann, 

ào fgaoil an ftrìòpàch lìon, 

Gu ghlac' le ìnhtieaehdaibh a maisj . 
Irùidh air dealanach a. f ùl, 
leag i run le mìannai.bh laift. 

fi clia CÌiouÌn air gu bràth, 
1 ; -iidh e fàruchadh re'h uàir ; 
: \$ a mlainte criodhe bru.it, 
Is air.a ghluinibh hheir e buaidh. 
i Ipgaid dà, 
mh ig.Hiar fgiath; 
uir napmh a t hlpi.dhcamli ..■■ 
■ ■ ièir annDia. 

Is air nach cuir àn [ac Id cnoch* 

Re miodal dà ch'a *n eiui a chliias, 
Is (galaail glirajind cna bbuaìdii't a {b 
Cha ghabh e cagal aj droch-fgèul, 
Is tuaileas brèig cha ìoc a chn. 

0, m' ariam i dùifg is deafuich d* ainrt,, : ,. 
? S gabh farmad ris a ghaifgeach ihrèun, 
is d' anamianna cuir faoi ch'is, 
Chum riogifchd a cheannfach annad ftitì, 

Biodh d* inntin ard ofcìonn nanfpèur, 
Cha 'n 'eil faoi 'n gbrèin ach pòriaa truagh 
Mar thohnan uire faic an faogh'J, 
Is daon' mar fheahgain ' ais "®« ^ 

A nunn. [s a nall gun fhios gun tàmh 
Ag cruinneach as gach àk d' a *« cifd' 
Gu Honmhor marcachd thair a eheiì 
'Sa trod g,s gcur mu bhiran brift. 

? N uair chi thu 'n fealkdh fo do 'n t (ktòghj, 
Do iinuaiutidh cruinnich riot gu lèir, 
A ìhealhhach faid'bhreas, fonas, 's firb', 
ìach d' thig crioch a d r anam.fciru 
D 2 Jte Mì 

Ag amh; 
uch claigionn 
log me 'ffiras 
•mach gu truagb, 
iÌQnndadh mu 'n cuairi .]ile gim cireach. 
lithne guiì bheachd ì 
ìuuìc theid*feach na dhail ?■ m \à dhi 
bhèùl U(h Li-,;Liì a ^hlcuias cail. na pjiruaidh. na cbiuais tio m dhan 
hròin. far 'm bu chòir bhi àrd. 

Iradh na fhuil, 
uimpe dun, 

ìhrac re h iiil mar.b* àbh' 
iga crom, n tom, 

.hoH nan àii d chùl :um u philleat 
À cheartach 

Cha ìi innis do 

A noife cia thu, 

Mas riogh no mas dii 

'S ionan Àlaftair mòr, 

Is tràii a dhith lòin. 

A dh! èug air.an òtrach bhreun. 

Fhir dheanamh na h uaigh, 
Nach cogair tbu 'm chluais, 
Co 'n claigionn fo fhuair me 'm làimhi? 
S gu m cuirinn ris ceifd, 
Mu ghna rau 'n do theafd ; 
Gar am freagair e 'm feafd mo dhàn. 

'M bu mhaigbdionn dea<s thr* t 

Bha fgiamhach a' d' ghnùìs, 

? S deadh ihuidheach a' d' ftiuil da rei.i 

Le d' mhaife mar lion, 

A_ribeadh mu chrì, 

G'ach ògainich chiodh thu fem. 

Tha noife gach àgh, 

Bha coifìnn diìit gràdb, 

Air tiunndadh gu gràin gach neach ; 

Marbhafc air an uaigh, 

A'chreac'h thu do 'n bhuaidh, 

Bha ceangaiit' re fnuadh do dhrc 

No 'n\brekheamh ceart thù, 
he tiitjpSagus iul, " 
Bha reiteach gach cuis don t fluagh 5 
m aomadh le pàir.t\ 

D'* fior, 
im beinn, 

u an direach i5air\ 
i.ch an ni, 

do chrioch, 
idh do dhk le Dia 
u a d* ièjgbj 
.n crèucru!, h eugcaiì nan? 
itihh mòr, 
do bh òfd, 
ih tu chèir o 'nbhàs ? 

gun thrè- 
.iu fcin, 
u faoi èagcarl chruakUv no 'm plafd, 
oiìbhaii aon tra o *n naigh 

analàjr thù, 

mor cliliu, 
:o;uchd a fdiu'radh airm ? 

[ide toirt buaid •m "b L . 43 4 
Ga 'n cur aon fan ruaig, 
*S ga 'ni fagait uan Cfuachaibh cnarbft 

y N' raihfa ào chloidbeanlh gun bht.arfej 

No 'n d* f'h'ag thu do nearti 

'N 'uair diohinich tliù feachd na h ua' 

'N uàir b ? eigin duìt geììl, 

A dhaindeoin do dhèud, 

Do dh' armaik' a'phèifiidh trùash '? 

Tha na- d.urraig gu trèunj 
Re d' choluinn cur fèìà s 
J S ag GQÌfnc ort feifd gach k j 
Is claigin do chinn, 
Na ghearafean dion, 
lig daolagaibh dìbJidh *ìi tamh ; 

*airc claodbach do dìi&ttd, 
'fteach ?.nn a' d' bhcnl,. 


Dreara eile nan icùd, 

Tigh'nn araach aìr do dliu : f 

A fpuinneadh 's 'a rufg do ghruiidh* 

No 'm feir'thu .bha pòir, 

Gu tric a ftigh. òfd» 

'S-tu croidheil ag òl an dram? 

Nàch iarradh dhu.it fèiàj 

tìo fhlaitheanas Dè p 

Ach beirm a bhi V ciridli d' ehcan. 

Nàch larradh thu chòel, 

Acìi mionua mun hhòrd, 

Is feuchain co *a dòtn bsjj .chruaidh s 

Msr bho no rnai' each, ' ^j m mmm t 44 ] 

fun tuigfe gun bheachd, 
tu bràchdadh fo fceigh mun chuaich ì 

la 'n duin. thu bha ghias, 
Gu cionaka fuairc, 
Gu meafaradh ftuam mu d' bhòrd ; 
Le mi'annaibh'do chrè, 
r aoi chuibhreachadh gèur, 

am fuidhe gu f èifd 's gu f ògh ? 

'n geòcaire mòr, f 
lìn gionach air lòn, 

loin ann anì fecdach deargj. 
ileach do mhia'nn, 
lilich a riar, 
^eilleadh mar'Dhia do d'bholg? 

>ife do bhrù, 
;h thu a lùb, 
imh '& do ùir gle Iàn ; - 
l'a'ch air glas, 
mgaidh gun bhlàs, 
[heimlìliehibh praìs' a bhàrL >rairro mlur, 
huir am dhòm, 
tig an raibh còir air ùr ; 
iocbdmhar re bochd, • 
òluthach nan nochd, 
ir paikeas a thoic 's a neìth > 

!o 'n raibh thu ro chruaidh, 
A fìoniiadh do tliuath, 
S a tanach an gruaidh le xnàlj 
Le h agartas gèur JBha'r iom 
Le;ndai & . 
Bhi ieaiamh a' 
Èriiii bhoinead n-aj 
Ge^d 5 tholladh gaoi 

Tha noife do thràiH, 
Gun-urram a ? d' dhai],. 
Gun ghearfom gufc mhàì gun ml: 
■ Mor-mholadh don btqàs, 
A chafgair thu irk, 
S S nach d' fhuiling do ftraic Jaoi ! 

No 'rn minifteir thù, 

Bha tagradh gu dlù> 

Repobullann ùghdàras Dè \ 

Ga 'm piileadh 'air àìs, 

Bh a 'g j m ea c h d gu b ra i s, 

Gu h ifrinn na eaigradh dhèixij 

No 'n raihi: r hi n , 

Marmhuime mu ehioìnn, 

Gun chùram a h oighreachd Dhè 

Nà 'm fuidheadh'tu 'n rùfo- 

Bha comadh co dhiìL 

Mu 'n t feannach bhi 'fliùbhradh ' 

Leam 's cinnteach gun d r ffcuaifj 
Do dheanadas duais, 

■ m? fainig tfau °m Buachailie n; 
N i*ah chuairtich am bàs. 1 


■^J ». 


■Ftttjfi "cheangal a bhì 
Gua t'g&miril a piài^ 
fl 


ls durraga grànnd, 
B 

jfl 


Air lobhtha'na h ài 


An deidh dhoibh a leaa thu do ghnàth, 
leaba do bhàis,. 
n tionndadh na thra re còi'r ; 
!ar ■tamull na lvuair, 
Deari tìaithea? don uaigh, 
Cus ai' gairmear thu fuasgu mòd : 

Mar lofgaiin dubli grannd, 

Ag nneart a fmag, 

Gu 'n eirich thu 'n ard o ? n t iìochd 

Thoirt eoiiHieamh do Chriold, I i. : . LIJ tlìCI.U 


.-. U 1 101 

Ìùan , fach don Dìa 
*S:ì mhalluchd gn dian ga d' x\ 

"N fm cruaidhichidh Dia 
Do chnaimhean mariarn,. 

Is d' iheithean mar iallaibh prais .; 
ìs teannaichidh d' fEoiì, 

• Mar innein n.an òrd ? 
Nach enamh ì le mòid an teas. 

No ? n ceann thn/n raihli ciail, 
Is eòlas air. Dia, 

*S gun d 5 rinn thu a riar fa clioir \ 
Ceà tha thu 'n diu rùifgt^ 
Gùn aithne gun iùì^ 
Gun teanga gun fùil gv.; 

Cabh meifneach fan ua; 
Oìr èiridh tu fuas, 
"'N uair chluinneas tu fuaim an iìuh 
*S do ihruaiHeachd gu lèir, 
Shios fagfuidh tu d' dfaèigh, 
g durraga brèun an t fluie. :-fi Do mhaife mar ghrian. 
; eiridh o 

Cttr fraodhrac ro gheùf, IVj.aj' h fein, 
ialradh mar rèulta 

mga 's do chàil, 
ifa gma da'il, 

ùnn na àros clìu ; 
idh dochluas, 
teachd re fuaim, 
ùdlrtha t.fluagh a chuirt. ■ 

Ihealruichcas Criofd, 
jeachd a ris, 
leach na m f irean iuas : 
ìvihu do lèum, 
nneamh dha fèin., 
olair nanfpèur'ag'luaths. 

ir àh' eireas ui 9 n aird 

cbuiridh ort failt, 
:ea!tuinn a chairdeas'fcin, 

saiach gu. brath, 
chomuim nò ghradh, 
■ach ann am farras Dè. 

eblmnneas mo Dhàn, 
alfWaclias tra,. 
$i> mhaireas do fhiai.nt's do bheachd; 

d' thig ort am bais. 
feig thu gu bratli,, 

ta nan gras a fteacL |; - 
E A M H R A D H f DO theirig an famhradlv 
'S tha 'n geamhradh tigh'n dlù oiro, 
Fiornamhaid na chinneas, 
Tigh 'n a mhilleadh ar dùthelia j 
Ga falltairt faoi chafaibh, 
? S da maìfe ga rùfgadh ; 
in iochd ann re dàdum, . 
ladadh 's a plùnndruinn. Sgaoil oirne a fciatnan, 

'S chuir e ghrian air a chùiubh ; 

As a nead thug e 'n tàlach, 

Neimh-bhàigheoil ga'r fgiùrfadh : 

Sneaduf iteagach glè gheaì, 

O na fpèuraihh tigh'n dl.ù oirn, ' 

Clocha-meàliain 's gaoth thuathacfr, 

Mar luaidh is mar f hùdar. 

,-j j 

*N uair fhèideas e anail, 

Cha~'n fhag anam am flùrain ; 

Tha bheilììnn mar 'fhiofar, 

Lomadh lis do gach ùr-ros 'i 

Cha bhi fgeudach air coille, ' 

No doire nach rùifg e j 

No fruthan nach tachd è, 

Faoi leachdanna dù'.ghorm. 

Fead reòta a chlèibhe, 
Tha- f èideadh na domionn, 
E ' 
I mHmuammm 

L 5<> 3 

Chuìr beirm ann fan fhairge, 
*S a dh' at' garbh i na torinaibh ; 
9 S a bhinn'dich au clàmhuin, 
Air àirde gach monaidh, 
'S ghlan fgùr e na rèultan, 
D* ar pèiie le'n folus. 

Tha gach beathach is duine, 

Nach d' ullaich *n% ihèafon, 

Ca 'n fgiùrfa le gaillin, 

Gun talla' gun èudach : 

'S an dreani a bha gniomhach, 

Fas iargolt mi-dhèirce*il ; 

Nach 4'thoir iafàchd do leifgean, 

Ann fan t fneachda.ge d' èug e» 

Tha *n ieillean 5 s an feangan, 
Bha tional ann ftòrair, 
Le giiocas gun.mhearachd, 
Tabhairt àire ion dòrutini : 
*G ithe bidh *s ag oi meala, 
Gun gha'mne air iòn ac, ■ 
Faoi dhion artn fan talamh, 
O anail m reòta. Tha na cuileoga ciatfach, 
Bha diamhain fan t famhradh, 
'S na gaetheinibÌLgrèine, 
Gu h èibhitm a' damhfa % 
Gun deafach gun chùram, 
Roimh dhùlach a gheimhridh 
v Tha iad noife a' bàfuch, 
Ann fgach àitc le teanntachd. Àch eifd riom a' ihean-duin*> 
'S cuig an famhladh tha 'm [ton% 
Tha 'm bàs a tigh'n teann ort, 
Sud an geàmhradh tha 'm òran : 
'S ma gheibh e tbu d leifgean, 
Gun deafach fa' chòmhaii, 
Cha deun aithreachas criche, 
Do dhìonadh o'n doruinn. 

Gnr meithich fas diaghuidh, 
'S do chhhba air giafadh, 
Na 'm peàrnarùh do dhèudacb, 
ls d' èudan air cafadh, 
Do bhathais air rùfgadli, 
S do Oiùilean air prabadh, 
Agus croìt ort air ìùbadh, 
Chum na h ùire do leaba, 

Tha na fruthana craobhaeh, 
Bha fgaoileadh a' d' bhallaibb, 
Gu mireagach buaiìteach, 
Cìis gluafadach tana. 
À noife air traoghadh 
O 'n.taomachadh thairìs, 
O ragaich is diY 'f huaraich 
Teas uabhair na fola. 

Balg-fèididh na> beaiha, 
Tha air caitheadh gun fhèum anrr 
'S o churp ann a' d' chiiabh. e, 
Gur h e phian bhi ga mèideadh ; 
Tba 'n corp a chruit chìùì ud, 
Airdiùltadh dhuic glcufadh; 
[ J» ] 

; S comhthar ciniìt* ; air a thaifguidhj 

ÌJfl lafach a thèudan. 

lieìch maduinn na b :i òigè, 
,s treoir mheadhon laeth, 
fca 'm feafgar air ciaradhj 
? S tha g-hrian orc a luidhe \ 
% mubha ch.ufà diomhain, 

ghniomh is gutì mhaitheas y, 
eakinb bi d 1 dhùfgadh, 
dùinthear ort fìahhelso 

cakhe na beatha, * 
learba g.un crìoeh i 5 - 
'n cleachda ìas tàìdi% 
ì-fhafach o'n ìrintinn : , 
ir an fean-fhocal, 
njeain fìor e, 
rheìd fim' t fcanmhaid' ■ 
nmic kis direadh> 

h i:iaich •thrcibhkh • 
:0 ciìdeachddo m* oran, 
: S kig dhìot bhi mi-chèUlidh, „ 
Ànn cèacain na h òige i 
'ha a-< . : èa-.flaìntj 

Air do diìtidh ann an lòirort j 
'S mu ni h aon aca greim oft^ 
Pillidh d' aoibhneas gu bròn dujt. 

An aois ata 'n tòir ort, 

Bheir i leòn ort nach faoil. thu 

Air -io fiiuilibh bheir ceathach, 
Is treabhuidh fi d' aodan : 


Sheir i crkh-reomu d' ghruaige, 
'S neul uaine an aoig leis, 
? S cha d' thig„aiteamh na grian ort, 
"Bheir an liath-reo a chaoidh* dhiot. 

Bheir na 1 s meafa na fud ort,.. 
Fàiìne tuigfe ìs reufain ; 
Di th ìeirftnn a d' intinn ; 
Dith cukmhn' agus gèire 5 
Drth gliocais chum gnothaich ;- 
, Dìth mothakh-a à' cheudfadh : 
J S gu 'm fas thiv mar leanabh, 
"Dhith fpiontradh is ceiie. 

•Fafuidh 'n croidh' neimh-aithreach, 
'-S-neimh ealamh chum tionndadh 
Aon tagradh cha druigh air, 
*S cha-lub b da ionnfuidh i. 
Geart mar tha'n talamh, 
'Nam gaiIHnn is teanndachd \ 
Ge d'.raibh miltin dol thàiris, 
Cha deun aiìe fan c&aufair, 

,Faie feafain na bliadhna, 
? S neun ciall uath a tharuing • 
'S'mas aill leat:gu 'm buan tln^ 
Dean rudh 'r ann fan earrach ; : 
Dèan counadh fan t famhradh, , 
_Ni fa gheamhradlvdo-gharadh; 
'S mu ..dhibreas tu 7 n fèafan, , 
Dhut, 's èjgin bhi folamh. 

*S mar cuir thu fioì fallain,-'. 
Amx earrach na h òige, 

£ 3 ■ 

$ e miìieadh gacl 
mì churam ci 
raajjn aithreachas 

i i. ;UI £h&,lì-ttlA 

.,, .,-. fita fpèuraibh 
. ; gacfi laeih j 
tch <k) i'haoghaiìj 
oitihche a luidheas ; 
rltheas an fpàla, 
:■;: bJ tlo bJ *$ mu ghoideas c dld ort, 
'&gun do dhuil bhi r'a chìgh'inn 
? N iìi) fbfgìaMh do (hùllelfr, 

S c.hi thu thu cJiQis ibair a meichi 
Bijfa do chogiris ge d J phianadh, 
Mar fcian ann $ d' chroidhe £ 
'S co iouann a giùlan,. 
*S ìuìàhe ruiigt r ann an fcitheach, 

Fà'ic a chuìleag -ga-dite 
Le ■fionniaibh an naduirl <3 --. A) ;;: n : : t< DBufaQ-. Gur h eìgm m bafueh s 

Faic n;'iiocas an t £ean£'a : Sn. 
Ha thional co.trlthail, 
'S deun eiiiomploir jeniiaiJ 
Gbqi&tf anam a OiabhaL 1 

$ ■ "N V X ' G m 

OTighearn is'a DhU \jj?a glòif, 
An t ard-R'iògh mòr ofcionn gach' ilìuigh 
'ia dànadh ni air h ainmrO mhòr 
e bitibh neòtghian b"h i ■ • ag • kiaidh P 

a h aingle 's airde^nnneadli leat, 
fa lag. an nean i 's eia dal! an iùì! 
ia aineolach air h oihreraòr ì 
cia goirid air do ghlòir-an cliù 

m beaehd do iliùile fiorghlan fèi.o> 
Cha 'n 'eil na rèuka "s airde gian = 

cha 'h'èil na h aingle 's naomh 'n-'glòify 
nn iàthair do ^mhòraehdfà gua-fraal. 

dean thu d* wflach feiny 
'■ A cnuirahe ann fan ùir * 
Faoi fdol do ch'òs' ag gafehail ' T anrh, . 
\S nach faic ach fgàile beag dod ghnùis, 

fadh d' f hearg O I>he nan dùl, . 
adh do dbeanam ùmuig-b riut j 
pheacadh aidrahicheam lenàir/ 
an truailleachd ghràineil ann fna thuìt,; 

o chionnt ja mar na flèibhte ibòt ; 
eòn iad mc le h iomad lòt : 
a manam bocbd le 'n cudthrom brùìt, . 
S o m (huilibh fàfg nan dèura gpirt. 

An comas dhuit a Dhia nam feart, 
Mo (haor gun cheartas chur air cùl ! * ihaor 
B ìì neacn lan .cs ejp'ii >s &u bràu Mur àichihean tnu do cheartas gèur ! 
Le m' chionnta òìHteil^ ? s gaun a dlr fj 
Mì iochd, iio gràs, a 5 d* raoghain fèm, 

Gaeh eiìe mhalluchd ata fgtìohht . 
Ann rì ? fhocal fior iè bagradh teann, 
O Tighearn* thoilì me air do làimhj, 
....■ biodh iad càrnuieht air mo cheann 

Ge d' fhas ;na neamh a dubh le gruaiaù 
-S ino bhuaì le tarnainich do neart ; 
Ge d* theilg thiì me nie gu ifrinn fhlpSj 
Gu fìòrrdidtj aid'ieheam do cheart. 

Gldheadh am feud an lafair uaii tea.ni raoi t ;H.n. i nuii a Qiiioì cio cuearta.? teann 
'S a dhoirteadli air a chranu gu lì 
S a'nn aifd' tìia nr earbia, mo liìùgh 
i\aeh dìt ihu m' anam air a uka. Dean m' ionnlad glàùj O Dhia n 

? S àn tobar ìoc-ihiaint bhrìrchd a 
A bheir dhamh heatha as- a bhàs, 
'S o m* ihrailiealocr : ! 

Daingnich mo chreideamb ann a 
Is beothaich gràdh a-m chroidlie il 
Is neartuich me chum ùrnhkc3 
Ann uile aitheanu naomh a laglì* 
ean mo phlanndach ann an Crìofd ! 
o ehrìanach brifidh mach le biàth ;. 
bidh gach fubhai-lc 's naomha gìèus, 
mheas a lìfcb mo'ghèug gu lììr. 

Gach inbhe 'n cuir thu mi fan t faogh'l 
Deaa daonnan toilicht' me le m ftaid; 
Mas bochd, no beartacb, tìnn no ilàn, 
ioil gu brath biodh deant>air fad. 

j'àfmhor Dia -n' air bheir e feach ! 
?S gu beachd tba dhi-ultadh lando -ghradh 
\:S fior hheànnachd ann an atìmrack dr-each ; 
7ach crois is creach athìg ;o laimh. 

ichas do Dhia nan gràs 
igam flànuiThear narn buadh S 
ihaorfa chi na bhàs ;■ 
■ a phaidh air m'anam truagh.- 

■•- -;>^~n a.dhruim faoi m'druail; 
Wiuin- tir ànam dhìreach fuas gu l>ia ": 
Chofd gach liodhlac th' agam uaith, 
-chràdh k oflh' chruaidh ga chliabh. 

ntidh talmhuidh tog gu n.eamh.,. 
:;;uuh èarias air- do gTiradb, 
o$p s m* eagaluile uam, • 
tofa's mi o uamhunnbàis. 

'N fin atadh tonna borb a chuain, 

h(Ja torran chruaidh nan fpèur; 
: crith-thalmhuin, gort, is •plà'tgb,- 
Bhios a bhàis gach taobh a thèid. 

Dhia do manam fcin, 

*] ;airdeas gràidh;. 


59 3 
[ugh uai 
fgrios a piiiaigi 

Ara feadh bhios 'cumhachd ann a d' làimh, 

o mife fàbhailt ogach olc: 
'S cha ii eagal leam gu in bi mi 'n dì, 
Gu fiorniidh nach gu 'm fàs.thu bochd. 

Mo dhùthrachd, m" eaga.L 's m' uile mhiarin, 
A' m ? D-bia tha còmhlachadh gu lèir ; 
Oir ncamh, is talamb, 's ifrinn mìos, 
Ata iad èo mo Rioghs* aig gèill. \ N C R I O C ;# fà*K*ia!**S*®*lB 
« * .*$$$$ * * 

* £ ^VV vfe#* * 

* * * 
3* | ! >i/ k * \